Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Zie het kind; therapeutische sessies, consultatie als wel trainingen, in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts binden indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Zie het kind.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zie het kind komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de betreffende behandelovereenkomst (samenwerkingsovereenkomst) of door toestemming door de opdrachtgever mondeling of per mail, of door bevestiging per mail aan de opdrachtgever naar aanleiding van diens telefonisch of mondelinge opdracht.

Artikel 3: Annulering

Voor alle afspraken geldt dat deze uitsluitend schriftelijk geannuleerd kunnen worden.

 • Particulieren: afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos schriftelijk worden geannuleerd zodat er geen misverstand over kan bestaan. Latere annuleringen worden 100% in rekening gebracht, evenals het niet verschijnen op een afspraak.
 • Zakelijke opdrachtgevers: voor opdrachten die korter dan 72 uur van tevoren worden afgezegd wordt er een 100% van de overeengekomen offerte in rekening gebracht.
 • Indien de therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden, familieomstandigheden) niet in staat is een eerder gemaakte afspraak uit te voeren wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. Zie het kind is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de particuliere klant/ opdrachtgever zijn gemaakt , zoals bijv. reiskosten.

Artikel 4: Betaling

 • De opdrachtgever dient voor betaling zorg te dragen. Facturering verloopt digitaal en betalingen dienen binnen twee weken via internetbankieren verrekend te worden.
 • Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Zie het kind zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door Zie het kind gekozen incassobureau en/ of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 • Indien de zaak is overgedragen aan het door Zie het kind gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Zie het kind zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/ de gerechtsdeurwaarder.
 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Tarieven

 • Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • Zie het kind behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Artikel 6: Opschorting

 • Zie het kind heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een (therapeutische) sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 4-6.

Artikel 7: Auteursrecht

 • Van het materiaal dat Zie het kind eventueel versterkt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Zie het kind mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van Zie het kind.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 • Bij uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 • Zie het kind aanvaard geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de persoon/ personen die therapie ontvangt/ ontvangen, voor schade ontstaan ten gevolgde van therapeutische ondersteuning. De opdrachtgever, de persoon die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijk voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.
 • Zie het kind is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/ cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/ cliënt.
 • De opdrachtgever/ cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/ zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 • De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
 • De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.

Artikel 9: Klachtenregeling

 • Waar mensen met elkaar samenwerken kunnen verschillende ideeën, meningen, belevingen, perspectieven en visies ontstaan. Het kan voorkomen dat u tijdens uw therapietraject bijvoorbeeld merkt dat u het met bepaalde zaken oneens bent, een minder prettig gevoel ervaart of ontevreden bent. U wordt uitgenodigd om dit bespreekbaar te maken, zodat er samen over gesproken kan worden en er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer het niet lukt om de ontstane problemen te verhelpen, bestaat voor u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
 • Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Zie het kind is aangesloten bij SCAG, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op een zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. Zie het kind voldoet hiermee aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 • Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooien van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Zie het kind. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy

 • Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor onderlinge communicatie. Gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats conform de wet Bescherming Persoonsgegevens, zie het privacy verklaring
 • Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelen therapeut waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing

 

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Algemene voorwaarden versie augustus 2022