Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Zie het kind

Hebt u een klacht?

Wij vinden het bieden van kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. Toch gebeurt het wel eens dat je niet tevreden bent over de hulp. Blijf er dan niet mee rondlopen maar ga het gesprek hierover met ons aan. Wij zien een klacht als middel om onze hulpverlening te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

  • Ouders en verzorgers van minderjarige kinderen die in behandeling zijn
  • Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelfstandig een klacht indienen en zich laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger
  • Als ketenpartner waarmee Zie het kind samenwerkt binnen het sociaal domein
  • Wanneer u als volwassene behandeling ontvangt vanuit Zie het kind

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen wanneer je niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen of de bejegening van de behandelaar werkzaam bij Zie het kind of iemand waarmee de behandelaar samenwerkt gedurende het uitvoeren van werkzaamheden (bijvoorbeeld medebehandelaar, co-trainer of ingehuurde medewerker).

U wilt een klacht indienen: wat zijn de stappen?

Stap 0: Wij waarderen het als u ons eerst laat weten dat u een klacht heeft zodat we hierover in gesprek kunnen gaan.

De klacht kan mondeling maar het liefst schriftelijk worden ingediend bij Gwendolyn Winters.

Gwendolyn Winters (directie) behandelt de klacht en formuleert binnen maximaal 6 weken een oordeel/ oplossing. Als u hier tevreden mee bent dan wordt de klacht afgerond. Bent u hier niet tevreden mee of wilt u liever meteen uw klacht neerleggen bij de beroepsvereniging van Gwendolyn Winters dan kunt u deze procedure vanaf stap 1 volgen.

Stap 1: U formuleert uw klacht. Meld uw klacht bij de Beroepsorganisatie van de therapeut (LVPW voor volwassenen/ SKJ voor jeugd)

U kunt zelf een klacht indienen bij de beroepsorganisatie van jouw hulpverlener. De beroepsvereniging heeft een klachtenprocedure op de website staan.

https://lvpw.nl/wp-content/uploads/2020/01/Klachtenreglement.pdf

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

U kunt u hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijke contactpersoon klachtbehandeling. Voor jeugd adviseren wij jou je te laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon van het AKJ.

De contactpersoon klachtbehandeling/ vertrouwenspersoon helpt u de klacht te verhelderen en ondersteunt u en onderzoekt de opties om tot een oplossing te komen tussen u en uw zorgverlener. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden.

Mogelijk betekent dit contact met de zorgverlener om tot een oplossing te komen of het kan ook betekenen dat de klacht wordt doorgezet naar een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen.

Stap 2: De onafhankelijke klachtenfunctionaris

De contactpersoon klachtbehandeling/ vertrouwenspersoon zorgt samen met u voor een heldere klacht-formulering en geeft deze informatie – in een beveiligde omgeving – door aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u welke stappen passend zijn. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat de klachtenfunctionaris met u bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris stappen onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

De klachtencommissie kijkt of de klacht gegrond is en vraagt aan de zorgaanbieder om verweer te voeren. Er wordt een goedgekeurde klachtenprocedure gevolgd. Er wordt bemiddeld om tot een oplossing te komen, soms wordt er advies gegeven over hoe er in het vervolg gehandeld moet worden. Mocht u na de klachtenbehandeling nog niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht doorzetten naar de Geschillencommissie.

Bij het SKJ wordt een klacht doorgezet naar het tuchtcollege, zij beoordelen of de zorgverlener volgens de regels heeft gehandeld.

Stap 3: U wilt uw klacht door de Geschillencommissie laten behandelen?

  • Als de klachtenprocedure (moet altijd eerst) geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd, kunt u bij de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire en alternatieve gezondheidszorg  (SCAG) waar de zorgverlener bij is aangesloten een Geschil indienen.
  • De Geschillencommissie kijkt of de klacht ontvankelijk is; laat ruimte voor een schikking en doet waar gewenst een bindende uitspraak.
  • Het tuchtcollege van het SKJ behandelt de klacht en wanneer de klacht gegrond is wordt er een maatregel opgelegd aan de zorgverlener.

Een eventuele stap daarna naar de rechter leidt tot toetsing van het werk van de Geschillencommissie.

Adressen

Zie het kind

Gwendolyn Winters

06-18700655

gwendolyn@ziehetkind.nl

www.ziehetkind.nl

Vertrouwenspersoon
Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg 088-5551000
info@akj.nl
www.akj.nl

Beroepsvereniging LVPW

Apolloplantsoen 28
1501 BE ZAANDAM
075-6700492

info@lvpw.nl

www.lvpw.nl

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

De afdeling tuchtrecht: 030-3036473 (9.00-12.00 en van 13.00-16.30)

 

Stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG)

Stadsplateau 7 – 8.22

3521 AZ Utrecht

085-9022863

Info@scag.nl

www.scag.nl

 

RBCZ

Postbus 70

4700 AB Roosendaal

0165 564 652

info@rbcz.nu

www.rbcz.nu